Regulamin zakupów w sklepie internetowym mok24
obowiązuje do 24.12.2014r.

 

 

I.      DEFINICJE

1.     Sprzedawca Mok-Bud Sp.J. R.Duma, P.Duma, R.Bąk z siedzibą w  39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 178, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 867-10-02-384, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach mok24 sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

2.     mok24 – stworzony przez Mok-Bud Sp.J. R.Duma, P.Duma, R.Bąk, otwarty serwis transakcji on-line, pozwalający na oferowanie i sprzedaż towarów oraz zawieranie umów kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi, utrzymywany w domenie www.mok24.pl.

3.     Sklep  – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem serwisu mok24.

4.     Kupujący – zarejestrowany Użytkownik, który w ramach mok24 zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

5.     Umowa – umowa zawarta na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu Sprzedawcy mok24, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.

6.     Regulamin zakupów w sklepie internetowym mok24 – niniejszy Regulamin Sprzedawcy mok24.

7.     Informacje – dane zawarte na stronach internetowych mok24 dotyczące Sprzedawcy, Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.

8.     Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający z mok24, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem mok24.

 

II.    WARUNKI ZAMÓWIENIA

1.     Kupujący składający ofertę kupna zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu Sprzedawcy mok24, w którym zawarto szczegółowe warunki Umowy.
2.     Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. Ceny prezentowanych towarów w sklepie internetowym obowiązują przy dokonaniu zamówień z wykorzystaniem serwisu transakcji on-line mok24.
3.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem zakupów w sklepie internetowym mok24, sposób korzystania z mok24 przez Kupującego oraz wynikające z tego konsekwencje.

4.     W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.

5.     Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

6.     Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w sekcji III Regulaminu zakupów w sklepie internetowym mok24. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.

7.    Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu zakupów w sklepie internetowym mok24). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.

8.     Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji w mok24. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 

III.  SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

1.     Płatności za nabyte w przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego w mok24, są to:

a)     Przelew bankowy

b)     Płatność On-Line

c)     Gotówka

2.     Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.

3.     Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w mok24 przez Sprzedawcę to:

a)     Odbiór osobisty w Mok-Bud Sp.J. 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 178

b)     Przesyłka dostarczana przez Pocztę Polską

c)     Przesyłka kurierska

d)     Przesyłka kurierska pobraniowa (maksymalna kwota pobrania 5000zł)

4.     Przesyłki kurierskie realizowane są przez DPD lub UPS. Wszystkie przesyłki o wartości do 5000zł są standardowo ubezpieczone.

5.      Wysyłka paczek oraz palet kurierskich odbywa się od poniedziałku do piątku. Paczki płatne przelewem na nasze konto wysyłane są następnego dnia po zaksięgowaniu dokonanej płatności. Paczaki płatne kartą kredytową (płatność OnLine) wysyłane są po pozytywnej weryfikacji karty Klienta przez operatora płatności OnLine.
             Wysyłka paczek za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się 2 dni w tygodniu (wtorek, piątek)

6.     Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

7.     Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego w mok24, miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

 

IV.   PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2.     Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3.     Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4.     W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5.     Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

V.     REZYGNACJA Z ZAKUPU I ZWROT TOWARU

 

1.     Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

2.     Zwracany towar powinien być oryginalnie opakowany, bez naruszenia zawartości.

3.     Zwracany towar wraz z fakturą lub paragonem należy odesłać na adres Sprzedawcy: Mok-Bud Sp.J. R.Duma, P.Duma, R.Bąk 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 178

4.     Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Kupującego konto bankowe.

 

VI.   POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1.     Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

2.     Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: isklep@mok24.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a)     imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

b)     datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c)     przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

d)     wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

e)     paragon lub fakturę potwierdzającą zakup

 

3.     Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym.

4.     Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.

5.     O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 

VII. PRZERWY TECHNICZNE

 

1.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do mok24 oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w obecności jego towarów i Informacji w serwisie mok24, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi itd.

 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu zakupów w sklepie interneowym mok24. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu zakupów w sklepie internetowym. Zmiana Regulaminu zakupów w sklepie internetowym mok24 nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu zakupów w sklepie internetowym mok24.

2.     W przypadku zawierania Umowy w ramach mok24 Kupujący poproszony jest każdorazowo o akceptację nowego Regulaminu zakupów w sklepie internetowym mok24.

3.     We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zakupów w sklepie internetowym mok24, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz oodpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4.     Mimo dołożenia wszelkich starań przy tworzeniu opisów produktów, mogą zdarzyć się pewne błędy, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

5.      Wszystkie wykorzystywane przez Sprzedawcę w mok24 znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli, a zamieszczone przy opisach towarów mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.     Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: isklep@mok24.pl lub numerem telefonu 15 822 34 69

7.     Niniejszy Regulamin Sprzedawcy mok24 wchodzi w życie z dniem 2012-08-01

 Regulamin zakupów w sklepie internetowym mok24
obowiązuje od 25.12.2014r.

 
 
I.     DEFINICJE
1.    Sprzedawca Mok-Bud Sp.J. R.Duma, P.Duma, R.Bąkz siedzibą w  39-400Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 178,posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 867-10-02-384, który prowadzącdziałalność gospodarczą dokonuje w ramach mok24 sprzedaży towarów lubświadczenia usług.
2.    mok24 – stworzony przez Mok-Bud Sp.J. R.Duma,P.Duma, R.Bąk, otwarty serwis transakcji on-line,pozwalający na oferowanie i sprzedaż towarów oraz zawieranie umów kupnasprzedaży pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi, utrzymywany w domenie www.mok24.pl.
3.    Sklep  – sklep internetowy, któregowłaścicielem jest Sprzedawca, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem serwisu mok24.
4.    Kupujący – zarejestrowany Użytkownik, któryw ramach mok24 zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
5.    Umowa – umowa zawarta na zasadachwynikających z niniejszego Regulaminu Sprzedawcy mok24, pomiędzy Sprzedawcą aKupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenieprzez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.
6.    Regulamin Sprzedawcy mok24 – niniejszy RegulaminSprzedawcy mok24.
7.    Informacje – dane zawarte na stronachinternetowych mok24 dotyczące Sprzedawcy, Sklepu oraz towarów oferowanych przezSprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia iilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.
8.    Użytkownik – użytkownik Internetu,korzystający z mok24, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługiprezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem mok24.
 
II.   WARUNKIZAMÓWIENIA
1.    Kupujący składający ofertę kupna zobowiązany jest do zaakceptowania RegulaminuSprzedawcy mok24, w którym zawarto szczegółowe warunki Umowy.
2.     Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
3.     Sprzedawca nie ponosiodpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem Sprzedawcymok24, sposób korzystania z mok24 przez Kupującego oraz wynikające z tegokonsekwencje.
4.    W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającejosobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, którajest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynnościzwiązanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tegopodmiotu jako Kupującego.
5.    Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym wprzypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcywymaganych dokumentów.
6.    Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, októrym mowa w sekcji III Regulaminu Sprzedawcy mok24. Zamówiony towar/usługabędzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszegoustępu.
7.    Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożonąprzez Kupującego Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czyzamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami RegulaminuSprzedawcy mok24). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówieniezostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
8.    Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemuinformację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail)podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji w mok24. Umowa zostajezawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciuzamówienia.
 
III.  SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY
1.     Płatności za nabyte w przezKupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane sąza pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego w mok24, sąto:
a)     Przelew bankowy
b)     Płatność On-Line
c)     Gotówka
2.     Użytkownik dokonuje zakupu towaruoraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązującychw chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest odsposobu dostawy wybranego przez Kupującego.
3.     Dostawa następuje na adres wskazanyprzez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w mok24 przez Sprzedawcę to:
a)     Odbiór osobisty po przedpłacie  w Mok-Bud Sp.J. 39-400 Tarnobrzeg, ul.Sienkiewicza 178
b)     Przesyłka dostarczana przez PocztęPolską
c)     Przesyłka kurierska
d)     Przesyłka kurierska pobraniowa(maksymalna kwota pobrania 5000zł)
4.     Przesyłka kurierska realizowana jestprzez DPD lub UPS
5.     Wysyłkapaczek oraz palet kurierskich odbywa się od poniedziałku do piątku. Paczkipłatne przelewem na nasze konto wysyłane są następnego dnia po zaksięgowaniudokonanej płatności.
           Wysyłka paczek za pośrednictwem PocztyPolskiej odbywa się 2 dni w tygodniu (wtorek, piątek)
6.     Kupujący powinien dokonaćsprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecnościprzedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy,etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzićprotokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłoczniezawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
7.     Sprzedawca nie odpowiada zaniedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutekwskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwiKupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego w mok24, miejscaodbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemutowaru.
 
IV.  PRYWATNOŚĆI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przezSprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przezSprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniemprzedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarówprezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywaćzgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danychosobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.
2.    Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ichotrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organomwymiaru sprawiedliwości.
3.    Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizacjęuprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawadostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa dokontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych wprzedmiotowej ustawie.
4.    W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danychosobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego,umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jegoszczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jegodanych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lubwobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego innemu niżSprzedawca administratorowi danych.
5.    Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących sąchronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, atakże innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lubnieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanieodpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
6.      Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lubinnych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Klientabłędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobówużytkowania strony merlin.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklepto:
a.       Cookies sesji -działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samymprawidłowe ich funkcjonowanie,
b.      Cookies trwałych -pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony merlin.pl.
c.       Cookies podmiotówzewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencjiKlienta
Klient ma możliwość korzystania zestrony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może tooznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie.Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, wdowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucaniaplików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 
V.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
1.       Zgodnie z Ustawą zdnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem, możeodstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od datyodebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowyKonsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyćoświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie naadres Sprzedawcy: Mok-Bud Sp.J. R.Duma, P.Duma, R.Bąk 39-400 Tarnobrzeg, ul.Sienkiewicza 178 oraz dokonać zwrotu towaru do Sprzedawcy.
2.       Zwracane towary musząbyć kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, żezmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinienpostępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego,późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartościrzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza koniecznydo stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3.       Prawo Konsumenta ododstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
a.       w którym przedmiotemświadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki terminprzydatności do użycia;
b.      w którym przedmiotemświadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której pootwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub zewzględów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c.       w którym przedmiotemświadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4.       Sklep dokonuje zwrotunależności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadamiopisanymi w Dziale VI  Zwrot należności Kupującym.
5.       Konsument ponosibezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.
 
 
 
VI.   ZWROT NALEŻNOŚCI KUPUJĄCYM
 
1.       Z zastrzeżeniemodpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnieniaokoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przezKupującego na rzecz Sprzedawcy, zwrot ten następuje nie później niż w terminie14 dni.
2.       Jeżeli Kupującydokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należnościnastępuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność(zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadkupłatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnychod Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatnośćjest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samegosposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Kupującego w Sklepie o czym Kupującyzostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Kupującego iwyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowyKupującego.
3.       Dyspozycja należyskładać w formie elektronicznej na adres e-mail: isklep@mok24.pl lub w formiepisemnej na adres Sprzedawcy.
4.       4. Sklep zastrzega sobieprawo do zweryfikowania tożsamości Kupującego składającego polecenie zwrotu, wprzypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Kupującego.
5.       Sklep nie ponosiodpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżelinastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych(imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 
VII.REKLAMACJE
 
1.       Nieprawidłowościzwiązane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać na adresisklep@mok24.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko,adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej zfunkcjonowaniem Sklepu.
2.       Towary mogą być objętegwarancją producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. Czas udzieleniagwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach mok24.pl.
Szczegółowe warunkirealizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przezautoryzowane punkty serwisowe producentów. Adresy punktów serwisowych i inneważne informacje dotyczące serwisu, znajdują się na kartach gwarancyjnychdołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
3.       Kupujący możeskorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio ugwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnieńprzysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
4.       Sklep zobowiązany jestdo wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupującemuprzysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2(dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wadytowaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądaćnaprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo możeodstąpić od umowy sprzedaży.
W takim przypadkuKupujący powinien odesłać towar na adres Sklepu: Mok-Bud Sp.J. R.Duma, P.Duma,R.Bąk 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 178
Do odsyłanego towarunależy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
5.       Sklep niezwłocznie,jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanymtowarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego odalszym postępowaniu. Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru. Kosztyzwiązane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwracapo rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VI Zwrot należności Kupującym.
 
VIII.  PRZERWY TECHNICZNE
 
1.     Sprzedawca nie ponosiodpowiedzialności za brak dostępu do mok24 oraz wynikającymi z tegokonsekwencjami.
2.     Sprzedawca zastrzegasobie prawo do przerw w obecności jego towarów i Informacji w serwisie mok24, spowodowanychjego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi itd.
 
IX.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień RegulaminuSprzedawcy mok24. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionegoRegulaminu Sprzedawcy mok24. Zmiana Regulaminu Sprzedawcy mok24 nie dotyczyUmów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu Sprzedawcy mok24.
2.    W przypadku zawierania Umowy w ramach mok24 Kupujący poproszony jestkażdorazowo o akceptację nowego Regulaminu Sprzedawcy mok24.
3.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminu Sprzedawcymok24 zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, aw szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych,ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronieniektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przezprodukt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przezwłaściwy sąd powszechny.
4.     Mimo dołożenia wszelkich starań przy tworzeniu opisów produktów, mogązdarzyć się pewne błędy, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
5.     Wszystkie wykorzystywane przez Sprzedawcę w mok24 znaki towarowe są własnościąich prawnych właścicieli, a zamieszczone przy opisach towarów mają charakterwyłącznie informacyjny.
6.     Kontakt ze Sprzedawcąmożliwy jest pod adresem e-mail: isklep@mok24.pl lub numerem telefonu 15 82234 69
7.     Niniejszy RegulaminSprzedawcy mok24 wchodzi w życie z dniem 2014-12-25

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
 
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wktórym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła wposiadanie rzeczy.
 
Abyskorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
 
Mok-Bud Sp.J.
R.Duma, P.Duma, R.Bąk
ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
Tel.      15 822 34 69
GSM.   501 042 919
Fax.     15 822 18 63
 
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznegooświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztąelektroniczną).
 
Abyzachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwoinformację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia odumowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
Proszę odesłać lubprzekazać nam rzecz na adres
 
Mok-Bud Sp.J.
R.Duma, P.Duma, R.Bąk
ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
 
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Szybki kontakt

15 822 34 6915 822 34 69

Napisz wiadomośćNapisz wiadomość

KontaktKontakt


mok24
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®